Regulamin

Regulamin

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnikami Zajęć organizowanych przez C’MON STUDIO mogą być tylko osoby, które: zaakceptowały niniejszy Regulamin w formie pisemnej oraz uregulowały opłatę za Zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji C’MON STUDIO.
 2. Na Sali treningowej, podczas Zajęć, mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych Zajęć. Z uwagi na komfort Uczestników zajęć, osoby towarzyszące, nie będące Uczestnikami, nie mogą przebywać na terenie Sal treningowych.
 3. Przed wejściem na Salę treningową obowiązuje zmiana obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 4. C’MON STUDIO ma prawo do wykluczenia z udziału w Zajęciach osób, których znajdują się pod wpływem środków odurzających lub których zachowanie zakłóca przebieg zajęć.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. C’MON STUDIO nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 2. Z usług C’MON STUDIO mogą korzystać osoby zdrowe, niemające przeciwwskazań lekarskich do podjęcia udziału w poszczególnych zajęciach.
 3. Uczestnik zajęć w C’MON STUDIO ponosi pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi opiekun prawny.
 4. Zabrania się przebywania na Salach treningowych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali treningowej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.
 5. Zabrania się wnoszenia na Sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
 6. Osoby przebywające na terenie C’MON STUDIO zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli C’MON STUDIO, a także zachowania czystości, poszanowania mienia C’MON STUDIO i innych Uczestników zajęć.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających w Zajęcia danej grupy, C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, C’MON STUDIO zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej, dokonanej przez Uczestnika płatności na rzecz innych Zajęć albo do dokonania zwrotu danej płatności.
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach: a. brak wystarczającej liczby osób chętnych do udziału w danych Zajęciach;zmniejszenie się liczby Uczestników w trakcie trwania Zajęć;połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.
 3. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora, C’MON STUDIO ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego na zastępstwo, na dane Zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
 4. C’MON STUDIO ma prawo do odwołania pojedynczych Zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez C’MON STUDIO zaliczona na poczet innych Zajęć lub zwrócona.
 5. C’MON STUDIO ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w kolejnym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację udziału w Zajęciach, C’MON STUDIO zwraca niewykorzystaną część opłaty.

SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Opłata za Zajęcia powinna być uregulowana w wysokości zgodnej z Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji lub na stronie www.cmonstudio.pl, przed rozpoczęciem Zajęć.
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie z wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń przy Recepcji. W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.
 3. Każdy wykupiony karnet jest imienny i jest przypisany do konkretnie wybranej grupy oraz obejmuje wybraną  ilość godzin. Karnet jest ważny przez 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu. Niewykorzystane w tym okresie godziny nie mogą być wykorzystane w późniejszym czasie.
 4. Uczestnik ma możliwość udziału w Zajęciach pojedynczych albo wykupienie pakietu 4 lub 8 Zajęć, ważnego przez 30 dni kalendarzowych.
 5. W trakcie obowiązywania wykupionego karnetu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby Zajęć lub wykorzystywania karnetu lub pojedynczych Zajęć w jego ramach przez osoby trzecie.
 6. Opłaty w C’MON STUDIO mogą być wnoszone są w następujących formach:
 7. a) przelewem bankowym:
  b) gotówką,
  c) kartą płatniczą.
  C’MON STUDIO wystawia faktury w terminie 15 dni od daty zaksięgowania odpowiedniej płatności. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Recepcji w celu poinformowania o chęci otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę). Fakturę można odebrać osobiście w Recepcji C’MON STUDIO.

ZWROTY

 1. Nie ma możliwości zwrotów wykupionych karnetów.
 2. Nieobecność w zajęciach może być odpracowana w czasie obowiązywania karnetu w innej grupie po uprzednim uzgodnieniu z Recepcją oraz tylko w przypadku dostępności miejsc w danej grupie.

OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zabrania się rozpowszechniania materiałów przekazywanych na Zajęciach bez pisemnej uprzedniej zgody C’MON STUDIO.
 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji C’MON STUDIO w przypadku publikacji zdjęć i filmów z Zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez C’MON STUDIO i jego patronów.

DANE OSOBOWE

 1. Każdy klient, aby móc uczestniczyć w zajęciach jest zobowiązany udostępnić nam swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć w zajęciach.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest C’MON Studio S.C z siedzibą w Częstochowie na ul. Św. Jadwigi 18 z numerem NIP: 5732896033
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Św. Jadwigi 18, 42-226 Częstochowa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@cmonstudio.pl
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe aktualne i zgodne z prawdą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez C'MON Studio S.C. w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje o nowych wydarzeniach i ofertach C'MON Studio.
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail Klienta.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w dole każdego maila bądź też wysyłając maila na adres info@cmonstudio.pl z prośbą o wypisanie z listy mailingowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Osoby, które rażąco naruszają Regulamin mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z niemożnością udziału w Zajęciach, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu i odpowiedniego ogłoszenia ich Uczestnikom.