Regulamin

Regulamin

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnikami Zajęć organizowanych przez C’MON STUDIO mogą być tylko osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin w formie pisemnej oraz uregulowały opłatę za Zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji C’MON STUDIO.
 2. Na Sali treningowej, podczas Zajęć, mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych Zajęć. Z uwagi na komfort Uczestników zajęć, osoby towarzyszące, nie będące Uczestnikami, nie mogą przebywać na terenie Sal treningowych.
 3. Przed wejściem na Salę treningową obowiązuje zmiana obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 4. C’MON STUDIO ma prawo do wykluczenia z udziału w Zajęciach osób, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub których zachowanie zakłóca przebieg zajęć.
 5. Zabrania się przebywania na Salach treningowych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali treningowej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. C’MON STUDIO nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 2. Z usług C’MON STUDIO mogą korzystać osoby zdrowe, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do podjęcia udziału w poszczególnych zajęciach. 
 3. Uczestnik zajęć w C’MON STUDIO ponosi pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi opiekun prawny.
 4. Zabrania się wnoszenia na Sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
 5. Osoby przebywające na terenie C’MON STUDIO zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli C’MON STUDIO, a także zachowania czystości, poszanowania mienia C’MON STUDIO i innych Uczestników zajęć.

ZASADY OCHRONY ZDROWIA I HIGIENY

 1. Zabrania się przychodzenia na zajęcia kursantom, którzy przebywają na kwarantannie lub miały styczność z osobą zarażoną wirusem COVID 19 w przeciągu ostatnich 2 tygodni. 
 2. Zabrania się przychodzenia na zajęcia kursantom posiadającym infekcję, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania zarazków wśród klientów i pracowników Studia. Tym samym pracownicy Studia mają prawo wyprosić z zajęć kursanta, który ma objawy wskazujące na infekcję.
 3. Studio zastrzega możliwość mierzenia temperatury klientom. Klienci mający temperaturę powyżej 37,5 C będą proszeni o opuszczenie Studia.
 4. Kursanci są zobowiązani do dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Studia oraz po zajęciach. Są również zobowiązani do dezynfekcji wykorzystywanego przez nich sprzętu sportowego przed i po zajęciach. Płyn do dezynfekcji zapewnia Studio.
 5. Kursanci chcący skorzystać z zajęć w C’MON Studio są proszeni o korzystanie z własnego ręcznika/szmatki do dezynfekcji sprzętu sportowego oraz do wzięcia na zajęcia własnej maty bądź ręcznika ochronnego na matę Studia. 
 6. Kursanci są proszeni do zachowania dystansu 1,5 m między uczestnikami zajęć, o ile nie uniemożliwia to wykonywanie ćwiczeń.
 7. Poza salą treningową kursanci są zobowiązani do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Zajęcia w C’MON Studio trwają 45 min
 2. Kursantem C’MON Studio może być tylko osoba wpisana na listę uczestników danej grupy. Liczba osób w każdej grupie jest ograniczona.
 3. Kursanci mogą uczestniczyć tylko na zajęciach w grupie do której są zapisani. W przypadku nieobecności, wejście jest automatycznie kasowane z karnetu. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w dniu wyznaczonym na harmonogramie C’MON Studio po wcześniejszym zapisaniu się na listę. 
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach i braku aktywnego karnetu kursant jest zobowiązany do uprzedzenia Studia o swojej nieobecności. W przypadku braku informacji ze strony kursanta, Studio ma prawo wykreślić go z listy uczestników danej grupy i wpisać inną osobę zainteresowaną uczestnictwem w zajęciach  z listy rezerwowej.
 5. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających w Zajęciach danej grupy, C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, C’MON STUDIO zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej, dokonanej przez Uczestnika płatności na rzecz innych Zajęć albo do dokonania zwrotu danej płatności.
 6. C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach: a. brak wystarczającej liczby osób chętnych do udziału w danych Zajęciach;zmniejszenie się liczby Uczestników w trakcie trwania Zajęć;połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.
 7. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora, C’MON STUDIO ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego na zastępstwo, na dane Zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
 8. C’MON STUDIO ma prawo do odwołania pojedynczych Zajęć. W związku z odwołaniem danych zajęć, karnet osób należących do danej grupy zostanie przedłużony o 7 dni. 
 9. C’MON STUDIO ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w kolejnym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację udziału w Zajęciach, C’MON STUDIO zwraca niewykorzystaną część opłaty.

KARTA CZŁONKOWSKA / KARNETY

 1. Pierwsza magnetyczna karta członkowska C'MON Studio jest nieodpłatna. Jest przyznawana każdemu klientowi Studia, który wykupuje co najmniej pakiet 4 lub 8 zajęć. W przypadku zakupu pojedynczego wejścia na obiekt Studia, nie ma potrzeby wyrabiania takowej karty.
 2. Klient C'MON Studio ma obowiązek okazania karty członkowskiej przy każdorazowym wejściu do Studio, przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Karta członkowska jest imienna, przypisana do konkretnego klienta.  Udostępnianie karty osobom trzecim jest zabronione.
 4. W momencie zagubienia karty członkowskiej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie recepcję studia. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klienta oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu wynoszącej 20 zł.
 5. Karnet jest ważny od pierwszego wejścia na  zadeklarowane zajęcia przez kursanta. Klient ma możliwość wyboru wariantu karnetu miesięcznego: 
  1. Pakiet - 4 wejścia
  2. Pakiet - 8 wejść
  3. Pakiet - 12 wejść

W trakcie obowiązywania wykupionego karnetu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby wejść lub wykorzystywania karnetu przez osoby trzecie.

 1. Karta magnetyczna, wymaga ostrożności przy urządzeniach rozmagnesowujących. Uszkodzoną karta należy zwrócić do studia.
 2. Karta członkowska C'MON Studio nie jest kartą płatniczą, prepaid ani kredytową.

KARTY PARTNERSKIE

 1. C’MON Studio nanosi obowiązek uiszczania kaucji w wysokości 25 zł przez klientów Benefit Systems, OK System, FitProfit na wypadek ich nieobecności na zajęciach. 
 2. Kaucja zostanie pobrana od osób, które zapisały się do jednej ze stałych grup C’MON Studio tuż przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach. Kaucja nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w grupie do której był zapisany.
 3. Kaucja zostanie zwrócona tylko klientom, którzy z tygodniowym wyprzedzeniem zrezygnują z uczestnictwa w zajęciach na które byli zapisani. 

SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Opłata za Zajęcia powinna być uregulowana w wysokości zgodnej z Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji lub na stronie www.cmonstudio.pl, przed rozpoczęciem Zajęć.
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie z wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń przy Recepcji. W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.
 3. Opłaty w C’MON STUDIO mogą być wnoszone są w następujących formach:
  a) przelewem bankowym,
  b) gotówką,
  c) kartą płatniczą.
  C’MON STUDIO wystawia faktury w terminie 15 dni od daty zaksięgowania odpowiedniej płatności. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Recepcji w celu poinformowania o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę). Fakturę można odebrać osobiście na Recepcji C’MON STUDIO.

ZWROTY

 1. Nie ma możliwości zwrotów wykupionych karnetów.
 2. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w dniu wyznaczonym na harmonogramie C’MON Studio po wcześniejszym zapisaniu się na listę dostępną na recepcji.

OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zabrania się rozpowszechniania materiałów przekazywanych na Zajęciach bez pisemnej uprzedniej zgody C’MON STUDIO.
 2. Uczestnik zajęć odgórnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji C’MON STUDIO w przypadku publikacji zdjęć i filmów z Zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez C’MON STUDIO i jego patronów. Jeśli Uczestnik z różnych przyczyn nie chce upowszechniać swojego wizerunku powinien poinformować o tym fakcie przed robieniem zdjęć lub realizacją filmu. Uczestnik wówczas powinien starać się usunąć z kadru, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom, którzy chcą uczestniczyć w sesji zdjęciowej lub filmowej. 
 3. Jeżeli wizerunek Uczestnika pojawi się w materiałach reklamowych Studia wbrew jego woli, może zwrócić się z prośbą o usunięcie zdjęcia lub materiału filmowego w którym pojawia się jego wizerunek, o ile nie będzie to wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Studio. W innym przypadku takowe koszty ponosi Uczestnik zajęć.

DANE OSOBOWE

 1. Każdy klient, aby móc uczestniczyć w zajęciach jest zobowiązany udostępnić nam swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć w zajęciach.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest C’MON Studio S.C z siedzibą w Częstochowie na ul. Św. Jadwigi 18 z numerem NIP: 5732896033
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Św. Jadwigi 18, 42-226 Częstochowa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@cmonstudio.pl
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe aktualne i zgodne z prawdą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez C'MON Studio S.C. w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje o nowych wydarzeniach i ofertach C'MON Studio.
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail Klienta.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w dole każdego maila bądź też wysyłając maila na adres info@cmonstudio.pl z prośbą o wypisanie z listy mailingowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Osoby, które rażąco naruszają Regulamin mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z niemożnością udziału w Zajęciach, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu i odpowiedniego ogłoszenia ich Uczestnikom.