Regulamin

Regulamin

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

 1. Uczestnikami Zajęć sportowych organizowanych przez C’MON STUDIO mogą być tylko osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin w formie pisemnej oraz uregulowały opłatę za Zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji C’MON STUDIO.
 2. Na Sali treningowej, podczas Zajęć, mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych Zajęć. Z uwagi na komfort Uczestników zajęć, osoby towarzyszące, nie będące Uczestnikami, nie mogą przebywać na terenie Sal treningowych.
 3. Przed wejściem na Salę treningową obowiązuje zmiana obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 4. C’MON STUDIO ma prawo do wykluczenia z udziału w Zajęciach osób, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub których zachowanie zakłóca przebieg zajęć.
 5. Zabrania się przebywania na Salach treningowych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali treningowej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 6. Uczestnikami zajęć sportowych mogą być osoby małoletnie od 6 roku życia. Za osoby niepełnoletnie odpowiada Opiekun prawny. 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. C’MON STUDIO nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 2. Z usług C’MON STUDIO mogą korzystać osoby zdrowe, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do podjęcia udziału w poszczególnych zajęciach. 
 3. Uczestnik zajęć w C’MON STUDIO ponosi pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi opiekun prawny.
 4. Zabrania się wnoszenia na Sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
 5. Osoby przebywające na terenie C’MON STUDIO zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli C’MON STUDIO, a także zachowania czystości, poszanowania mienia C’MON STUDIO i innych Uczestników zajęć.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Zajęcia w C’MON Studio trwają 50 min
 2. Kursantem C’MON Studio może być tylko osoba wpisana na listę uczestników danej grupy. Liczba osób w każdej grupie jest ograniczona.
 3. Kursanci mogą uczestniczyć tylko na zajęciach w grupie do której są zapisani. W przypadku nieobecności, wejście jest automatycznie kasowane z karnetu. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w dniu wyznaczonym na harmonogramie C’MON Studio po wcześniejszym zapisaniu się na listę. 
 4. C'MON Studio zapewnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do wykonywania ćwiczeń w ramach zajęć. Jednakże, nie jest w stanie zagwarantować indywidualnego dostępu do sprzętu podczas zajęć prowadzonych w formie grupowej. Maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie z określonego sprzętu, takiego jak rura pole dance, aerial hoop czy aerial silks, wynosi 2 osoby. Gwarantowane jest indywidualne wykorzystanie sprzętu sportowego tylko w przypadku zajęć indywidualnych, które są dostępne w ramach oferty C'MON Studio.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach i braku aktywnego karnetu kursant jest zobowiązany do uprzedzenia Studia o swojej nieobecności. W przypadku braku informacji ze strony kursanta, Studio ma prawo wykreślić go z listy uczestników danej grupy i wpisać inną osobę zainteresowaną uczestnictwem w zajęciach  z listy rezerwowej.
 6. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających w Zajęciach danej grupy, C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, C’MON STUDIO zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej, dokonanej przez Uczestnika płatności na rzecz innych Zajęć albo do dokonania zwrotu danej płatności.
 7. C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
  a. brak wystarczającej liczby osób chętnych do udziału w danych Zajęciach
  b. zmniejszenie się liczby Uczestników w trakcie trwania Zajęć
  c. połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.
 8. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora, C’MON STUDIO ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego na zastępstwo, na dane Zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
 9. C’MON STUDIO ma prawo do odwołania pojedynczych Zajęć. W związku z odwołaniem danych zajęć, karnet osób należących do danej grupy zostanie przedłużony o 7 dni. 
 10. C’MON STUDIO ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w kolejnym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację udziału w Zajęciach, C’MON STUDIO zwraca niewykorzystaną część opłaty.

KARTA CZŁONKOWSKA / KARNETY

 1. Pierwsza magnetyczna karta członkowska C'MON Studio jest nieodpłatna. Jest przyznawana każdemu klientowi Studia, który wykupuje co najmniej pakiet 4 lub 8 zajęć. W przypadku zakupu pojedynczego wejścia na obiekt Studia, nie ma potrzeby wyrabiania takowej karty.
 2. Klient C'MON Studio ma obowiązek okazania karty członkowskiej przy każdorazowym wejściu do Studio, przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Karta członkowska jest imienna, przypisana do konkretnego klienta.  Udostępnianie karty osobom trzecim jest zabronione.
 4. W momencie zagubienia karty członkowskiej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie recepcję studia. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klienta oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu wynoszącej 20 zł.
 5. Karnet jest ważny 30 dni od pierwszego wejścia na  zadeklarowane zajęcia przez kursanta. Klient ma możliwość wyboru wariantu karnetu miesięcznego: 
  1. Pakiet - 4 wejścia
  2. Pakiet - 8 wejść
  3. Pakiet - 12 wejść

W trakcie obowiązywania wykupionego karnetu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby wejść lub wykorzystywania karnetu przez osoby trzecie.

 1. Karta magnetyczna, wymaga ostrożności przy urządzeniach rozmagnesowujących. Uszkodzoną karta należy zwrócić do studia.
 2. Karta członkowska C'MON Studio nie jest kartą płatniczą, prepaid ani kredytową.

KARTY PARTNERSKIE

 1. Użytkownicy karty Multisport mają możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych: akrobatyka, high heels, modern jazz, tik tok, stretching bez dopłaty oraz w zajęciach grupowych pole dance za dopłatą 10 zł. Na inne zajęcia z oferty C’MON Studio nie możliwości wstępu na kartę Multisport.
 2. C’MON Studio nanosi obowiązek uiszczania kaucji w wysokości 45 zł przez klientów Benefit Systems na wypadek ich nieobecności na zajęciach. 
 3. Kaucja zostanie pobrana od osób, które zapisały się do jednej ze stałych grup C’MON Studio tuż przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach. Kaucja nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w grupie do której był zapisany.
 4. Kaucja zostanie zwrócona tylko klientom, którzy z trzydniowym wyprzedzeniem zrezygnują z uczestnictwa w zajęciach na które byli zapisani. 
 5. Użytkownicy Kart Multisport są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem korzystania z kart Multisport w C’MON Studio przed uczestnictwem w zajęciach. Regulamin Korzystania z Kart Multisport w C’MON Studio stanowi aneks owego Regulaminu.

SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Opłata za Zajęcia powinna być uregulowana w wysokości zgodnej z Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji lub na stronie www.cmonstudio.pl, przed rozpoczęciem Zajęć.
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie z wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń przy Recepcji. W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.
 3. Opłaty w C’MON STUDIO mogą być wnoszone są w następujących formach:
  a) przelewem bankowym,
  b) gotówką,
  c) kartą płatniczą.
  C’MON STUDIO wystawia faktury w terminie 15 dni od daty zaksięgowania odpowiedniej płatności. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Recepcji w celu poinformowania o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę). Fakturę można odebrać osobiście na Recepcji C’MON STUDIO.

ZWROTY

 1. Istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet/ niewykorzystane wejścia po okazaniu paragonu. Zwrotu można dokonać w terminie do 14 dni od daty zakupu karnetu.
 2. W przypadku wnioskowania o zwrot pieniędzy w momencie, gdy kursant był nieobecny na zajęciach, na które był zapisany, zostanie potrącona mu kwota wprost proporcjonalna do kosztu jednego wejścia z karnetu

OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zabrania się rozpowszechniania materiałów przekazywanych na Zajęciach bez pisemnej uprzedniej zgody C’MON STUDIO.
 2. Uczestnik zajęć odgórnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji C’MON STUDIO w przypadku publikacji zdjęć i filmów z Zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez C’MON STUDIO i jego patronów. Jeśli Uczestnik z różnych przyczyn nie chce upowszechniać swojego wizerunku powinien poinformować o tym fakcie przed robieniem zdjęć lub realizacją filmu. Uczestnik wówczas powinien starać się usunąć z kadru, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom, którzy chcą uczestniczyć w sesji zdjęciowej lub filmowej. 
 3. Jeżeli wizerunek Uczestnika pojawi się w materiałach reklamowych Studia wbrew jego woli, może zwrócić się z prośbą o usunięcie zdjęcia lub materiału filmowego w którym pojawia się jego wizerunek, o ile nie będzie to wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Studio. W innym przypadku takowe koszty ponosi Uczestnik zajęć.

DANE OSOBOWE

 1. Każdy klient, aby móc uczestniczyć w zajęciach jest zobowiązany udostępnić nam swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć w zajęciach.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest C’MON Studio S.C z siedzibą w Częstochowie na ul. Św. Jadwigi 18 z numerem NIP: 5732896033
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Św. Jadwigi 18, 42-226 Częstochowa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@cmonstudio.pl
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe aktualne i zgodne z prawdą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez C'MON Studio S.C. w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje o nowych wydarzeniach i ofertach C'MON Studio.
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail Klienta.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w dole każdego maila bądź też wysyłając maila na adres info@cmonstudio.pl z prośbą o wypisanie z listy mailingowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Osoby, które rażąco naruszają Regulamin mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z niemożnością udziału w Zajęciach, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu i odpowiedniego ogłoszenia ich Uczestnikom. 

 SIŁA WYŻSZA

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
 4.  W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5.  Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem. 
 6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
 8. Uczestnik wyraża świadomą zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 ANEKS

Regulamin Korzystania z Kart Multisport w C’MON Studio

Prosimy wszystkich Posiadaczy Kart Multisport o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszych zajęć. Wszystkie zasady mają na celu zapewnienie najwyższej jakości oferowanych przez nas usług i równych zasad dla wszystkich klientów naszego Studia. Dziękujemy za zrozumienie i życzymy owocnej współpracy!

 1. Zapisy i uczestnictwo w zajęciach
 1. Zajęcia: Użytkownicy karty Multisport mają możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych: akrobatyka, high heels, modern jazz, tik tok, stretching bez dopłaty oraz w zajęciach grupowych pole dance za dopłatą 10 zł. Na inne zajęcia z oferty C’MON Studio nie możliwości wstępu na kartę Multisport. 
 2. Zapisy na zajęcia: Wszystkie zajęcia prowadzone przez C’MON Studio wymagają zapisów. Brak zapisu może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 3. Cel zapisów: Zapisy są wymagane w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca w danej grupie oraz uniknięcia jego zajęcia przez innego klienta. 
 4. Charakter cykliczny: Wszystkie kursy organizowane przez C’MON Studio mają charakter cykliczny i działają na podstawie stałych list uczestników.
 5. Nieregularne uczestnictwo: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach wpływa niekorzystnie na rozwój kursanta i grupy. Dwukrotne nieusprawiedliwione nieobecności skutkują usunięciem z listy uczestników.
 6. Regulamin: Posiadacze Kart Multisport podlegają regulaminowi C’MON Studio na równi z innymi klientami Studia.
 1. Kaucja
 1. Wysokość kaucji: C’MON Studio w uzgodnieniu z Benefit Systems wymaga przez Posiadaczy Kart Multisport wpłacenia kaucji w wysokości 45 zł na poczet ich nieobecności na zajęciach.
 2. Wielokrotne zajęcia: Osoba uczestnicząca w więcej niż jednym kursie w tygodniu zobowiązana jest do wpłacenia kaucji za każdy cykliczny kurs, w którym bierze udział np. jeśli Posiadaczka karty Multisport uczęszcza na zajęcia dwa razy w tyg. - na grupę Pole Dance od podstaw w poniedziałek i czwartek, jest zobowiązana do wpłacenia 90 zł kaucji - 45 zł za każdy kurs na który jest zapisana. 
 3. Forma płatności: Opłata za kaucję może być dokonana jedynie w formie gotówki.
 4. Pobieranie kaucji: Kaucja zostanie pobrana od osób, które zapisały się do jednej ze stałych grup C’MON Studio tuż przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.
 5. Zwrot kaucji: Kaucja zostanie zwrócona, jeśli Posiadacz Karty Multisport zawiadomi Studio o rezygnacji ze stałego uczestnictwa w zajęciach na 3 dni przed ich planowanym terminem.

III. Wirtualny karnet

 1. Otrzymanie karnetu: Posiadacz Karty Multisport otrzyma wirtualny karnet, dostępny w systemie wewnętrznym C’MON Studio.
 2. Określenie liczby zajęć: Konieczne jest określenie liczby zajęć, na które chce się zapisać w ciągu tygodnia. Na tej podstawie zostanie utworzony odpowiedni karnet.
 3. Przydział karnetów: Przydział karnetów odbywa się w zależności od liczby zajęć w tygodniu:
 • 1 raz w tygodniu: karnet na 4 wejścia
 • 2 razy w tygodniu: karnet na 8 wejść
 • 3 razy w tygodniu: karnet na 12 wejść
 • 4 razy w tygodniu: karnet na 16 wejść itd.

  4. Ważność karnetów: Karnety są ważne przez 30 dni. Niewykorzystane wejścia skutkują pobraniem wcześniej wpłaconej kaucji (45 zł za każde niewykorzystane wejście).
  5. Odrobienie niewykorzystanych wejść: Użytkownik karty Multisport ma prawo odrobić niewykorzystane wejścia w trakcie ważności karnetu. Nie ma możliwości wielokrotnego odbijania się za zaległe zajęcia. Użytkownik zobowiązany jest do fizycznej obecności na zajęciach, na które się zapisał i na zajęciach, na których chce odrobić nieobecność.