Regulamin

Regulamin

§ 1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

 1. Uczestnikami Zajęć organizowanych przez C’MON STUDIO mogą być tylko osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin w formie pisemnej oraz uregulowały opłatę za Zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji C’MON STUDIO. 
 2. Na Sali treningowej, podczas Zajęć, mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych Zajęć. Z uwagi na komfort Uczestników zajęć, osoby  towarzyszące, nie będące Uczestnikami, nie mogą przebywać na terenie Sal treningowych. 
 3. Przed wejściem na Salę treningową obowiązuje zmiana obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę. 
 4. C’MON STUDIO ma prawo do wykluczenia z udziału w Zajęciach osób, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub których zachowanie zakłóca przebieg zajęć. 
 5. Zabrania się przebywania na Salach treningowych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali treningowej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny. Wyjątek od tej zasady stanowi korzystanie z wolnej sali oznaczone w harmonogramie Studia jako “open pole”. 

 

§ 2 KORZYSTANIE Z WOLNEJ SALI

 1. Korzystanie z wolnej sali jest możliwe w czasie oznaczonym w harmonogramie Studia jako “open pole”
 2. Użytkownikami wolnej sali po zgłoszeniu się i uiszczeniu opłaty na recepcji mogą być:
  a) osoby pełnoletnie
  b) osoby 16 + za pisemną zgodą opiekuna prawnego
  c) osoby małoletnie pod osobistym nadzorem opiekuna prawnego
 3. Osoby korzystające z wolnej sali są zobowiązane do:
  a) poszanowania mienia Studia
  b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 4. Osoby korzystające z wolnej sali wszystkie ćwiczenia wykonują na swoją odpowiedzialność 

 

§3 BEZPIECZEŃSTWO 

 1. C’MON STUDIO nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.
 2. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. Z usług C’MON STUDIO mogą korzystać osoby zdrowe, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do podjęcia udziału w poszczególnych zajęciach.  
 4. Zabrania się wnoszenia na Sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi. 
 5. Osoby przebywające na terenie C’MON STUDIO zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli C’MON STUDIO, a także zachowania czystości, poszanowania mienia C’MON STUDIO i innych Uczestników zajęć. 
 6. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studio. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 

§4 ZASADY OCHRONY ZDROWIA I HIGIENY 

 1. Zabrania się przychodzenia na zajęcia kursantom, którzy przebywają na kwarantannie lub miały styczność z osobą zarażoną wirusem COVID 19 w przeciągu ostatnich 2 tygodni.  
 2. Zabrania się przychodzenia na zajęcia kursantom posiadającym infekcję, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania zarazków wśród klientów i pracowników Studia. Tym samym pracownicy Studia mają prawo wyprosić z zajęć kursanta, który ma objawy wskazujące na infekcję. 
 3. Studio zastrzega możliwość mierzenia temperatury klientom. Klienci mający temperaturę powyżej 37,5 C będą proszeni o opuszczenie Studia. 
 4. Kursanci są zobowiązani do dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren Studia oraz po zajęciach. Są również zobowiązani do dezynfekcji wykorzystywanego przez nich sprzętu sportowego przed i po zajęciach. Płyn do dezynfekcji zapewnia Studio. 
 5. Kursanci chcący skorzystać z zajęć w C’MON Studio są proszeni o korzystanie z własnego ręcznika/szmatki do dezynfekcji sprzętu sportowego oraz do wzięcia na zajęcia własnej maty bądź ręcznika ochronnego na matę Studia.  
 6. Kursanci są proszeni do zachowania dystansu 1,5 m między uczestnikami zajęć, o ile nie uniemożliwia to wykonywanie ćwiczeń. 
 7. Poza salą treningową kursanci są zobowiązani do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta. 
 8. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi C’MON STUDIO stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi: 
 1. a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.  
 2. b) C’MON STUDIO dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://cmonstudio.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego/
 3. c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 4. d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

 

§ 5 SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 

 1. Zajęcia w C’MON Studio trwają 50 min 
 2. Przedmiotem oferty C’MON Studio są następujące usługi:

- edukacja ruchowa

- współzawodnictwo sportowe

- zajęcia sportowe

- zajęcia z zakresu edutainment

 1. Kursantem C’MON Studio może być tylko osoba wpisana na listę uczestników danej grupy. Liczba osób w każdej grupie jest ograniczona. 
 2. C'MON Studio zapewnia kursantom niezbędny sprzęt do do wykonywania ćwiczeń podczas zajęć. Studio nie gwarantuje indywidualnego dostępu do sprzętu podczas zajęć grupowych. Maksymalna ilość osób ćwiczących na danym urządzeniu (rura pole dance, szarfa, aerial hoop, itd.) wynosi dwie osoby. Indywidualne wykorzystanie sprzętu sportowego jest zagwarantowane podczas zajęć indywidualnych dostępnych w ofercie C'MON Studio.
 3. Kursanci mogą uczestniczyć tylko na zajęciach w grupie, do której są zapisani. W przypadku nieobecności, wejście jest automatycznie kasowane z karnetu. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w dniu wyznaczonym na harmonogramie C’MON Studio po wcześniejszym zapisaniu się na listę.  
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach i braku aktywnego karnetu kursant jest zobowiązany do uprzedzenia Studia o swojej nieobecności. W przypadku braku informacji ze strony kursanta, Studio ma prawo wykreślić go z listy uczestników danej grupy i wpisać inną osobę zainteresowaną uczestnictwem w zajęciach z listy rezerwowej. 
 5. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających w Zajęciach danej grupy, C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, C’MON STUDIO zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej, dokonanej przez Uczestnika płatności na rzecz innych Zajęć albo do dokonania zwrotu danej płatności. 
 6. C’MON STUDIO zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach: 
  1. brak wystarczającej liczby osób chętnych do udziału w danych Zajęciach 
  2. zmniejszenie się liczby Uczestników w trakcie trwania Zajęć 
  3. połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty. 
 7. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora, C’MON STUDIO ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego na zastępstwo, na dane Zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie. 
 8. C’MON STUDIO ma prawo do odwołania pojedynczych Zajęć. W związku z odwołaniem danych zajęć, karnet osób należących do danej grupy zostanie przedłużony o 7 dni.  
 9. C’MON STUDIO ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację udziału w Zajęciach, C’MON STUDIO zwraca niewykorzystaną część opłaty. 
 10. Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Studio, są zajęciami technicznymi, edukacyjnymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 11. Studio nie oferuje Uczestnikom ćwiczeń z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 12. Instruktor w Studio prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

 

§ 6 KARTA CZŁONKOWSKA / KARNETY 

 1. Pierwsza magnetyczna karta członkowska C'MON Studio jest nieodpłatna. Jest przyznawana każdemu klientowi Studia, który wykupuje co najmniej pakiet 4, 8 lub 12 zajęć. W przypadku zakupu pojedynczego wejścia na obiekt Studia, nie ma potrzeby wyrabiania takowej karty. 
 2. Klient C'MON Studio ma obowiązek okazania karty członkowskiej przy każdorazowym wejściu do Studio, przed rozpoczęciem zajęć. 
 3. Karta członkowska jest imienna, przypisana do konkretnego klienta.  Udostępnianie karty osobom trzecim jest zabronione. 
 4. W momencie zagubienia karty członkowskiej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie recepcję studia. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klienta oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu wynoszącej 20 zł. 
 5. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Studia musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 6. W wypadku, kiedy Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie. 
 7. Studio zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Studio nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 8. Recepcjonista, trener mają prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 9. Recepcja, pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo w dowolnym momencie prowadzenia zajęć zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć. Jeśli zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
 10. Karnet jest ważny od pierwszego wejścia na  zadeklarowane zajęcia przez kursanta. 

Klient ma możliwość wyboru wariantu karnetu miesięcznego:  

 1. Pakiet - 4 wejścia 
 2. Pakiet - 8 wejść 
 3. Pakiet - 12 wejść 

W trakcie obowiązywania wykupionego karnetu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby wejść lub wykorzystywania karnetu przez osoby trzecie. 

 1. Karta magnetyczna, wymaga ostrożności przy urządzeniach rozmagnesowujących. Uszkodzoną karta należy zwrócić do studia. 
 2. Karta członkowska C'MON Studio nie jest kartą płatniczą, prepaid ani kredytową. 

§ 7 KARTY PARTNERSKIE 

 1. C’MON Studio nanosi obowiązek uiszczania kaucji w wysokości 25 zł przez klientów Benefit Systems na wypadek ich nieobecności na zajęciach.  
 2. Kaucja zostanie pobrana od osób, które zapisały się do jednej ze stałych grup C’MON Studio tuż przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach. Kaucja nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w grupie, do której był zapisany, z uwagi na rezerwację tego miejsca i braku możliwości wykorzystania przez innego klienta. 
 3. Kaucja zostanie zwrócona tylko klientom, którzy z tygodniowym wyprzedzeniem zrezygnują z uczestnictwa w zajęciach, na które byli zapisani.  

§ 8 SYSTEM PŁATNOŚCI 

 1. Opłata za Zajęcia powinna być uregulowana w wysokości zgodnej z Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji lub na stronie www.cmonstudio.pl, przed rozpoczęciem Zajęć. 
 2. C’MON STUDIO zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie z wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń przy Recepcji. W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. 
 3. Opłaty w C’MON STUDIO mogą być wnoszone są w następujących formach: 
  1. przelewem bankowym, 
  2. gotówką, 
  3. kartą płatniczą. 

 C’MON STUDIO wystawia faktury w terminie 15 dni od daty zaksięgowania odpowiedniej płatności. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Recepcji w celu poinformowania o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę). Fakturę można odebrać osobiście na Recepcji C’MON STUDIO. 

§ 9 ZWROTY 

 1. Istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet/ niewykorzystane wejścia po okazaniu paragonu. Zwrotu można dokonać w terminie do 14 dni od daty zakupu karnetu. 
 2. W przypadku wnioskowania o zwrot pieniędzy w momencie, gdy kursant był nieobecny na zajęciach, na które był zapisany, zostanie potrącona mu kwota wprost proporcjonalna do kosztu jednego wejścia z karnetu 

§ 10 OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi Uczestnikami. Codzienna praca Studia nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 2. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach, Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo  Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Teren Studia jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Studia. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

 

§ 11 DANE OSOBOWE 

 1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://cmonstudio.pl/polityka-prywatnosci/#polityka-prywatnosci

 

§ 12 NEWSLETTER 

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez C'MON Studio S.C. w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje o nowych wydarzeniach i ofertach C'MON Studio. 
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail Klienta. 
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w dole każdego maila bądź też wysyłając maila na adres info@cmonstudio.pl z prośbą o wypisanie z listy mailingowej. 

§ 13 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Osoby, które rażąco naruszają Regulamin mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z niemożnością udziału w Zajęciach, 

 

§ 14 SIŁA WYŻSZA

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
 4.  W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5.  Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem. 
 6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
 8. Uczestnik wyraża świadomą zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.